Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Evalueringen viste at 9% av de ansatte i SFO har pedagogisk bakgrunn og 27 % har fagbrev. I forrige nasjonale evaluering som ble gjennomført i 2002 var det 15,7% som hadde fagbrev og 8,8% som hadde pedagogisk bakgrunn på nasjonalt nivå. Det konkluderes med at fra 2002 til 2018 har det vært lite økning i formell kompetanse i SFO. Et annet perspektiv er at Norge er det eneste landet i Skandinavia som ikke har en egen nasjonal utdanning innenfor fagområdet. Island var det siste landet i Skandinavia som fikk egen utdannelse for SFO området på bachelornivå i 1995. Det er ingen tvil om at Norge ligger langt bak våre kjære naboland på dette området. Det er bra at AKS-lederne i Oslo nå får muligheten til å ta 60 studiepoeng i aktivitetspedagogikk. Avdelingsledere SFO i Stavanger kommune vil for første gang siden styrket skoleledelse ble innført i 2009 få tilbud om å delta på master i skoleledelse. Fagmiljøene er nå i gang med å lage Norges første nasjonale bachelor i SFO-arbeid, så nå ruller ballen for å få kompetanse og faglighet på plass på verdens fineste læringsarena.

Så lenge rammene har vært slik som de har vært, har vi selv måtte gjøre det vi kan for å bygge vår egen yrkesstolthet og vår egen profesjon i en blanding av ulike profesjonsbakgrunner og ufaglærte. Det er mange som jobber godt med kompetansebygging rundt i hele landet, og det er mange måter å gjøre det på. Jeg skal nå dele hvordan vi har jobbet systematisk med kompetansebygging i vår SFO de siste 8 årene.

Penger

I mangel på nasjonale krav til kompetanse i SFO og i mangel av en nasjonal bemanningsnorm i SFO, har det mange steder vært pengesekken som har styrt hvilken kompetanse og hvor mange voksne det er i virksomheten. Det er nok mange som kan kjenne seg igjen i at det blir til at det rekrutteres ufaglærte, som er det billigste, for å få pengesekken til å strekke lengst mulig.  I Stavanger kommune har vi gjennomsnittslønn. Det betyr at den samla lønnskostnaden for de ansatte blir justert en gang pr. år. Slik har vi gradvis bygget kompetanse med å utdanne fagarbeidere og rekruttere ansatte fra høyskole/universitet gruppen ved å ta kostnadene for en periode for så å få de justert ved årlig budsjettbehandlingen året etterpå.

Fritid på skole

Når jeg startet å jobbe i SFO tilbake i 1993 rekrutterte vi i mange år etter ansatte som hadde spisskompetanser innen ulike fritidsaktiviteter som dans, kor, teater, håndball, fotball osv. Etter hvert gjorde vi oss en del erfaringer på at noen av de voksne som vi hadde som var gode på spesifikke voksenstyrte aktiviteter gjerne ikke mestret andre oppgaver i SFO-hverdagen like godt (dette er ikke en generalisering). Vi opplevde også ansatte som kom fra et organisasjonsliv hvor de var vante med å lede barn som hadde valgt denne spesifikke idretten på fritiden sin og var motiverte og lærevillige. I SFO har vi et enormt mangfold av barn som skal tilbys ulike aktiviteter, mange frivillige men også noen aktiviteter som er felles for hele gruppen, samt utfordringen for barna med tanke på å bli dratt mellom voksenstyrte aktiviteter og lek med jevnaldrende. SFO er tross alt en annen fritid, fritid på skolen, enn fritid på ettermiddagen. I de ulike voksenstyrte aktivitetene i SFO skal de voksne håndtere dette mangfoldet av barn, være inkluderende og møte ulike utfordringer og atferd. Vår erfaring var at for å lykkes med aktivitetstilbudet måtte vi i tillegg til å ha voksne som hadde spisskompetanse på sin idrett ol også ha ansatte som kunne forstå, møte og håndtere ulik type atferd og mangfold for å fremme inkludering, mestring og glede. Dette medførte at vi måtte endre måten vi tenkte på når det gjaldt rekruttering. Vi hadde ikke økonomi til å kjøpe inn kursholdere som kun kom for å holde en voksenstyrt aktivitet. Vi trengte ansatte som kunne jobbe hele SFO-dagen. Vi trengte voksne som har god relasjonskompetanse og kan gi god reguleringsstøtte til barna på SFO. Vi trengte varme, trygge og tydelige voksne som kunne jobbe med sosial kompetanse og følelseshåndtering. Dette er krevende arbeid som forutsetter at den voksne må ha fagkompetanse eller pedagogisk kompetanse i bunn, og et godt menneskesyn.

Det videre arbeidet handlet om å snu turnover til stabilitet.

 

Flere artikler innen Kompetanseheving og kapasitetsbygging i SFO

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 2: Fagbrev på jobb

Opplæringskontoret i Stavanger kommune har over flere år tilbudt ansatte å ta fagbrev på jobb for ufaglærte i barnehage og SFO.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 3: Møter og møtekultur

Når den nåværende rektoren vår startet for ca 9 år siden ble det gjort en god opprydding i møtestruktur og møtekultur.

Les mer >>

Del 4 Betydningen av styrket skoleledelse i SFO

I 2009 ble styrket skoleledelse innført i Stavanger kommune, og det betyr at avdelingsleder SFO skal være en del av skolens ledelse. Dette forstås og praktiseres dessverre ulikt i mange virksomheter. På Jåtten har innføring av styrket skoleledelse hatt stor betydning for SFO-basert utviklingsarbeid.

Les mer >>

Bachelor i skolefritidspedagogikk

Endelig skal de første skolefritidspedagoger bIi utdannet i Norge. UIS Læringsmiljøsenteret gleder seg. Her kan du lese mer om studiet og hvordan du kan søke.

Les mer >>

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>