I regjeringsplattformen kom det nye og justerte punkter angående SFO.

Det har kommet nye/justerte punkter om SFO i den nye regjeringsplattformen:

Regjeringen vil:

- Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt

- Styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal rammeplan, som også gir rom for lokale variasjoner

- Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skole og SFO/AKS med et mål om én times daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, uten at det går på bekostning av lærernes metodefrihet

- Bidra med veiledning og kunnskap for bedre kosthold i SFO/AKS, og åpne for flere matkultursenter som kan løfte kompetansen på ernæring

- Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier.

Nettverket! for SFO samler ti kloke SFO-ledere, rektorer og oppvekstsjefer til en workshop i februar. Vi har lovet kunnskapsdepartementet å komme med innspill til rapporten og stortingsmeldingen.

Har du innspill til disse nye punkten eller rapporten etter den nasjonale evalueringen og mening om hva som bør være med i nasjonale rammer for SFO? Send oss en e-post (terje@sfonet.no)

Innspill fra dere blir tatt med til denne workshopen. 

Les også

Ansvar rundt stengetid

Noen ganger blir barn hentet for sent i SFO. Tydelige avtaler med foreldre kan løse noe av dette.

Les mer >>

Undersøkelser om SFO

Vi har fått en henvendelse;

Les mer >>

Nasjonal evaluering av SFO 2018

Nettverket! for SFO deltok for et par uker siden på Informasjons- og innspillsmøte i regi av Utdanningsdirektoratet i forkant av den nasjonale kartleggingen av tilstanden til SFO-tilbudet.

Les mer >>

Om SFO/AKS i regjeringsplattformen

I regjeringsplattformen kom det nye og justerte punkter angående SFO.

Les mer >>

Hvilke kommuner har kvalitetsplaner for SFO?

Nettverket! for SFO deltar i arbeidsgruppen nedsatt av UDIR som skal gjøre en nasjonal evaluering av SFO. Denne evalueringen vil danne grunnlaget for en ny stortingsmelding om SFO. Derfor samler vi nå en oversikt over hvilke kommuner som har en kvalitetsplan eller rammeplan for SFO.

Les mer >>

Gratis SFO

Statsbudsjettet for 2016 inneholder en «liten» post som heter forsøk med gratis SFO i fire byer. Da lukter vi på løsninger som kan løfte nesa ned fra gjerdet for sårbare barn.

Les mer >>

Godlyd fra Tromsø

Vi jobber med å kartlegge arbeidet som gjøres med utvikling av SFO i kommunene. Ikke som et forskningsprosjekt – men som et bidrag til arbeidsgruppen som i regi av Utdanningsdirektoratet skal lage underlaget for en stortingsmelding om SFO.

Les mer >>

Kompetanse i SFO

Dramatiske oppslag om lærertetthet i skolen og mangel på førskolelærere i barnehagen får rikelig med rom i media. Og bra er det; det er viktig at vi gir barna våre gode utviklingsvilkår. Men hva med SFO?

Les mer >>

Hva er egentlig kvalitet i basene?

Det siste året har Utdanningsdirektoratet utredet kvalitet i SFO. At de sporet opp Mosjøen SFO som mulig forbilde forbauser oss ikke. Med SFO-sjefen Sissel i spissen er dette en smeltedigel av dimensjoner!

Les mer >>