SFO er løftet opp på dagsorden hos samtlige partier og i regjeringserklæringen. SFO er grundig evaluert for første gang siden 2002. SFO vil få en sentral plass i en stortingsmelding som kommer til høsten. Det er nesten så det koker for en SFO-sjel. Og Nettverket! for SFO er på ballen, selvsagt.

I februar samlet vi et knallsterkt SFO- og AKS-lag til kunnskapsdugnad i hovedkvarteret vårt i byen ved havet, Kristiansund. Med oss hadde vi også en representant for myndighetene.

Hva skjer når ildsjeler med 250 års SFO-erfaring deler klokskapen sin for å definere en ønsket utvikling for SFO-tilbudet de neste tiårene? Jo, først og fremst koker det. Det skjer så mye viktig og bra i SFO-landskapet for tiden at det er vanskelig å vite hvordan man skal lande konkrete forslag basert på de lokale suksess-opplevelsene.

Rammeplan for SFO

For å sikre en jevnere kvalitet i SFO-tilbudet over hele landet, er det nødvendig å vedta minstekrav gjennom en form for rammeplan. I over 25 år har det vært full kommunal frihet til å snekre SFO og forskjellene er blitt uakseptabelt store.

Etter innspill fra 135 SFO’er og AKS’er som vi har besøkt siden januar 2018 på Tour de SFO inkludert 55 frokostseminarer for skole- og SFO-ledere og gode bidrag fra Skedsmo, Strand og Sandnes – ble noen punkter valgt ut som såkalt «kritiske» for SFO-utviklingen videre. Disse er bearbeidet i kunnskapsdugnaden og utformet som et innspill til Kunnskapsdepartementet.

Sjela i SFO

Når SFO skal utvikles og samhandling med skolens øvrige virksomhet styrkes, er det viktig at SFOs særpreg ikke blir utvisket. Som et «livets treningsstudio» har SFO-arenaen store fortrinn når barns sosiale handlingskompetanse skal utvikles. Gjennom variert lek i trygge omgivelser, kan SFO bidra til integrering og tilhørighet for alle barn.

Prioriterte områder for en nasjonal handlingsplan

1. Pris

Dagens prisnivå er et effektivt hinder for utjevning og integrering i barns oppvekstmiljø. Det bør vurderes å innføre et pristak kombinert med en enkel ordning med gradert foreldrebetaling.

Evaluering av diverse forsøk med gratis kjernetid må inngå i denne vurderingen.

2. Kompetanse hos personalet

SFO-leder må ha minimum 3-årig pedagogisk høyskoleutdanning, baseledere må minimum ha fagbrev/BUA. For øvrige ansatte foreslår vi følgende. «Ansatte i SFO bør minst ha fagbrev/BUA. Dette kan fravikes ved personlig egnethet eller ved spesielle kompetansebehov i SFO».

3. Lokaler/organisatoriske rammer

Ved nybygging/renovering av skolebygg skal SFOs behov tas med i planleggingen. Skolebygg må tilpasses behovene til små barn og SFO. Spesialrommene bør være multirom med flere bruksområder.

Bruken av alle skolens arealer bør organiseres med tanke på både undervisning og SFO. 

4. Barn med spesielle behov

Organiseringen av spesialundervisning og utvikling av IOP (individuell opplæringsplan) må sees i sammenheng med barnets opphold i SFO. Et helt barn som går hele dagen på skolen må være sikret et helt tilbud. Slik er det ikke i dag.

5. Bemanningsnorm

Både barnehage og skolen for øvrig har normer for forsvarlig bemanning. Det bør utvikles en norm for minstebemanning i SFO, og referansegruppen mener nivået bør ligge på 1:15 for 2.-4.trinn og 1:12 for 1. trinn.

6. Samarbeid med PPT, BUP og barnevern

SFO skal være inkludert i samarbeidet skolen har med PPT, BUP og barnevern.

7. Måltidet i SFO

Det bør utvikles gode modeller for måltidet i SFO, basert på nasjonale anbefalinger for et sunt og balansert kosthold.

8. Overgang barnehage-skole

Vi har i mange år kjempet for at SFO skal være involvert i skolens planlegging og gjennomføring av overgangen fra barnehage. Fra 1. august ble det innført en lovfestet plikt for skolene om å samarbeide med barnehagene om overgangen til skole/SFO. Skoleeieren har ansvaret for å utarbeide en plan for overgangen. Ny § 13-5 i opplæringsloven sier:

"Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang.

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning."

Dermed er SFO inne i varmen og alle kommuner må inkludere overgangen til SFO i sine planer.

Deltakere på kunnskapsdugnaden for SFO

Bak fra venstre: Terje Wiik (Nettverket! for SFO), Ivar Haug (Nettverket! for SFO) Mona Gjøse Skaaren (SFO-leder Jåtten Stavanger), Ingunn Mykland (SFO-leder Bolsøya Molde) Edith Husby (Skolefaglig rådgiver Kristiansund) Ida Erstad (UDIR – ansvarlig for den nasjonale evalueringen av SFO) og Ketil Skoge (SFO-leder Hatlane Ålesund)

Foran fra venstre: Christine Mohn (Avdelingsleder Skøyen AKS Oslo), May Kjønnås Teamleder SFO Alvimhaugen Sarpsborg), Unn-Mari Olsrød (rådgiver, Rådmannens stab Trondheim) og Kristin Nilsen (Avdelingsleder Byåsen og prosjektleder «gratis kjernetid» SFO Trondheim)

 

Nå skjer det…!

SFO er løftet opp på dagsorden hos samtlige partier og i regjeringserklæringen. SFO er grundig evaluert for første gang siden 2002. SFO vil få en sentral plass i en stortingsmelding som kommer til høsten. Det er nesten så det koker for en SFO-sjel. Og Nettverket! for SFO er på ballen, selvsagt.

Les mer >>

Gratis SFO

Statsbudsjettet for 2016 inneholder en «liten» post som heter forsøk med gratis SFO i fire byer. Da lukter vi på løsninger som kan løfte nesa ned fra gjerdet for sårbare barn.

Les mer >>

Leder eller tryllekunstner?

Ny nasjonal rammeplan inneholder et fundament for å skape god kvalitet i tilbudet, og den legger føringer for en tydeligere retning for tilbudet. Det er bra at det legges opp til at tilbudet skal evalueres, slik at man har mulighet for å se om tilbudet oppfyller intensjonen. Jeg mener likevel at rammeplanen er for lite forpliktende og tydelig på hvilket fundament (i form av ressurser) som må ligge til grunn for at rammeplanen kan realiseres ved alle skolefritidsordninger.

Les mer >>

Undersøkelser om SFO

Vi har fått en henvendelse;

Les mer >>

Kompetanse i SFO

Dramatiske oppslag om lærertetthet i skolen og mangel på førskolelærere i barnehagen får rikelig med rom i media. Og bra er det; det er viktig at vi gir barna våre gode utviklingsvilkår. Men hva med SFO?

Les mer >>

Hilsen fra Guri Melby

Guri Melby er Kunnskaps- og integreringsminister. Hun vil sende en hilsen til alle dere som jobber i SFO/AKS.

Les mer >>

Innspillsrunde utkast til rammeplan for SFO

Det er åpnet for en innspillsrunde for utvikling av ny nasjonal rammeplan for SFO/AKS. Vi håper du vil bidra med dine innspill.

Les mer >>

Om SFO/AKS i regjeringsplattformen

I regjeringsplattformen kom det nye og justerte punkter angående SFO.

Les mer >>

Kjære politikere: Sats på Innhold og Kvalitet i SFO!

Nylig valgte politikere, gratulerer med valget! Dere har nå blitt gitt det ærefulle oppdraget å lede kommunene våre inn i en bedre fremtid. Når dere nå begynner arbeidet med å forme kommunens vei fremover, vil vi gjerne sette et viktig tema på dagsordenen – skolefritidsordningen, bedre kjent som SFO.

Les mer >>