En ekspertgruppe avga sin utredning med vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres, for at barnehager, skoler og SFO kan bidra mer til å jevne ut sosiale forskjeller og øke den sosiale mobiliteten. Vi ønsket å gi tilbakemelding på flere av tiltakene og sendte inn vårt høringssvar innen fristen som var 30.04.24.

Målet til ekspertgruppen har vært å foreslå tiltak som har til hensikt å påvirke barnas trivsel og helse, og deres faglige og sosioemosjonelle ferdigheter. De har prioritert tiltak som er sosialt utjevnende ved at de kan forventes i større grad å gagne svakt presterende elever fra familier med lavere sosioøkonomisk bakgrunn. Ekspertgruppen har utviklet en modell for å beregne langtidseffekter og kostnadseffektivitet av ulike tiltak for å berede grunnen for en helhetlig tilnærming i arbeidet med sosial utjevning. Anbefalingene vil fokusere på å omfordele og øke ressurser til det som virker. 

Her kan du lese hele rapporten til ekspertutvalget

Det kom 120 høringssvar til rapporten. 

Her kan du lese alle høringssvarene

Vi setter pris på at SFO er tatt med i tiltakene. Det viser at rammeplanen for SFO har posisjonert SFO/AKS slik at vi selvsagt blir med i viktige evalueringer og forslag til tiltak. Vårt høringssvar støtter tiltaket knyttet til økt profesjonsutvikling av ansatte. Vi støtter Utdanningsforbundets som stiller spørsmål ved realismen i ekspertgruppens antakelse om at det vil la seg gjøre å gjennomføre kursing og kompetanseheving av SFO-ansatte, uten å tilføre ekstra ressurser i form av økt bemanning.

Rammeplanen er relativt ny og den trenger å bli forankret i kommunene og ute på den enkelte skole/SFO før det foreslås store endringer knyttet til innhold. Innføring av veiledet lek/lekbasert læring og forslaget om at SFO skal drive målrettet hjelp til skolearbeid for de som presterer dårlig på skolen er to forslag til slike endringer fra ekspertgruppen. I tillegg mener ekspertgruppen at tiltakene kan innføres uten å tilføre ekstra ressurser. 

Her er kort anbefalingene fra ekspertgruppen angående SFO:

4.3.4 Øke kvaliteten i skolefritidsordningen (SFO)

Ekspertgruppen mener at det foreligger nok kunnskap til å foreslå to konkrete anbefalinger til å øke kvaliteten i SFO:

4.3.4.1 Implementering 

Basert på dagens situasjon i Norge supplert med noe forskning fra Norge (Drange og Sandsør, 2024; Rege mfl., 2021) anbefaler Ekspertgruppen følgende forslag til hvordan man kan implementere høyere kvalitet i SFO. 
  • Kompetanseheving for SFO-medarbeidere anbefales. Slik kompetanseheving bør innebefatte kursing i det å støtte sårbare barn og barn som faller etter andre barn allerede fra tidlig alder for eksempel som følge av familiebakgrunn. I boks 4.5 har vi skissert et eksempel på profesjonsutvikling blant SFO-ansatte. 
  • Systematisk veiledet lek skal utgjøre en sentral del av SFO. Samtidig må det jobbes aktivt fra skolens side med å opplyse foreldre om hva barna får tilbud om på SFO for å rekruttere barna som fremdeles ikke deltar i SFO. Selv om det er godt belegg i forskning for å anta at det vil kaste positivt av seg, anbefaler Ekspertgruppen at det rulles ut på en slik måte at det kan evalueres i ettertid, særlig med tanke på om tiltaket er sosialt utjevnende. 
  •  Barn, og spesielt de som presterer dårlig på skolen, må få tilbud om inntil 60 minutters hjelp per uke til skolearbeid på SFO. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom skole og SFO ved at det legges til rette for en god dialog om hvilke barn som trenger hjelp med hva. Ekspertgruppen anbefaler også at dette tiltaket rulles ut på en slik måte at det også kan evalueres i ettertid. I tillegg kan det være nyttig med evalueringer av ulike betingelser, for eksempel at noen skoler avsetter lærerstøtte til leksehjelpen, at noen skoler kun benytter SFO-medarbeidere til leksehjelp mv. 
  • Som et alternativ eller supplement, foreslår Ekspertgruppen at de kvalitetshevende tiltakene på SFO blir implementert i noen bestemte områder som er definert til å være levekårsutsatt. Å innrette tiltaket mot områder der mange elever har lav sosioøkonomisk bakgrunn vil i så fall fungere utjevnende på nasjonalt nivå. En slik områdebasert modell vil ha en ulempe ved at elever fra lav sosial bakgrunn i andre områder ikke vil få tilbud om økt kvalitet på SFO, selv om enkelte av dem kunne ha god nytte av tilbudet.
Ekspertgruppen mener at de kvalitetshevende tiltakene i SFO skal la seg gjennomføre uten ekstra bemanning, men det må påløpes noen kostnader til profesjonsutvikling av SFO-ansatte, for eksempel via tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.
 
Høringssvar
Her er noen av de viktigste tilbakemeldingene fra Nettverket! for SFO i vårt høringssvar: 

Tiltakspakke 4 - Økt kvalitet i SFO

Les hele høringssvaret her

Vi setter pris på initiativet om å øke kvaliteten i skolefritidsordningen (SFO), og vi støtter viktigheten av systematisk profesjonsutvikling av SFO-ansatte. Likevel er vi nødt til å påpeke en rekke bekymringer angående anbefalingene og tiltakene som er foreslått i rapporten.
For det første vil vi uttrykke vår bekymring over mangelen på situasjonsforståelse som er demonstrert av ekspertgruppene. Vi mener at ethvert kvalitetshevende tiltak må forankres i nasjonale rammeplanens satsningsområder og ta hensyn til den konkrete konteksten og virkeligheten som SFO-ansatte møter daglig. Om ikke må kart og terreng møtes i form av nasjonale vedtekter. At ekspertgruppen mener at de kvalitetshevende tiltakene i SFO skal la seg gjøre uten ekstra bemanning er vi sterkt uenig i. Mer systematisk veiledet lek og høykvalitets tilbud om hjelp til skolearbeid i SFO (forslag om 60 minutters hjelp per uke til skolearbeid i SFO) er to av tiltakene og vil kreve økt bemanning.
Videre er vi sterkt uenige i fokusområdet som er valgt av ekspertgruppen, nemlig veiledet lek som hovedtiltak. Rammeplanen har et stort fokus på lek og er opptatt av at dette skal organiseres slik det er definert i FN 2013. Dette arbeidet burde videreføres/utvikles med flere ansatte på SFO, fokus på gode og inspirerende lekemiljø, øke lekekompetansen hos de ansatte samt fortsette å styrke samarbeidet med undervisningsdel.

Hva mener andre?

Utdanningsnytt har samlet mange av tilbakemeldingene fra de ulike høringssvarene her. 

Én av dem som er skeptiske til forslaget, er Knut Løndal, professor ved OsloMet.

Han forteller at det de siste årene har blitt mer fokus på å inkludere lek i skole og fritidsordninger. Og det er veldig bra, synes han.

– Men nettopp denne utviklingen ser ut til å ha trigget en lyst til å bruke leken til noe mer spesifikt og målrettet, sier han.

Les også

Spørreundersøkelse til SFO-ledere og ansatte

NTNU Samfunnsforskning skal evaluere hvor langt SFO er kommet med innføringen av den nye nasjonale rammeplanen. De ønsker å undersøke hvordan rammeplanen brukes, hvordan den oppfattes som verktøy, og hvordan den eventuelt endrer SFO og sikrer jevnere kvalitet på tilbudet som gis. Vi håper flest mulig, ledere og ansatte vil svare på denne.

Les mer >>

Innspillsrunde utkast til rammeplan for SFO

Det er åpnet for en innspillsrunde for utvikling av ny nasjonal rammeplan for SFO/AKS. Vi håper du vil bidra med dine innspill.

Les mer >>

Nå skjer det…!

SFO er løftet opp på dagsorden hos samtlige partier og i regjeringserklæringen. SFO er grundig evaluert for første gang siden 2002. SFO vil få en sentral plass i en stortingsmelding som kommer til høsten. Det er nesten så det koker for en SFO-sjel. Og Nettverket! for SFO er på ballen, selvsagt.

Les mer >>

Fremtidens SFO med barndommens egenverdi i hovedfokus.

Fra høsten 2021 får hele Norge endelig et eget felles planverk for skolefritidsordningen (SFO). Planen skal sikre den gode barndommen i SFO tiden og ha ringvirkninger i et helt liv. Det er ett etterlengtet og etterspurt planverk vi nå endelig får som beskriver verdier og innhold i SFO. Målet er at en nasjonal rammeplan skal bidra til et mer likeverdig tilbud i SFO.

Les mer >>

Godlyd fra Tromsø

Vi jobber med å kartlegge arbeidet som gjøres med utvikling av SFO i kommunene. Ikke som et forskningsprosjekt – men som et bidrag til arbeidsgruppen som i regi av Utdanningsdirektoratet skal lage underlaget for en stortingsmelding om SFO.

Les mer >>

Et jevnere utdanningsløp - høringssvar

En ekspertgruppe avga sin utredning med vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres, for at barnehager, skoler og SFO kan bidra mer til å jevne ut sosiale forskjeller og øke den sosiale mobiliteten. Vi ønsket å gi tilbakemelding på flere av tiltakene og sendte inn vårt høringssvar innen fristen som var 30.04.24.

Les mer >>

Vi trenger å høre hva dere som ledere tenker og erfarer

Hva slags kompetanse kreves for å jobbe i SFO? Og for å være leder? Som del av et forskningsprosjekt som tar opp dette, og som også ser på arbeidet med ny rammeplan, har vi i dag sendt ut en undersøkelse til alle skoler i Norge med SFO.

Les mer >>

Har rammeplanen for SFO flyttet inn?

I dag kom sluttrapport evalueringen av de første årene med rammeplan gjort av NTNU samfunnsforskning. Rapporten gir viktig status og grunnlag for hvordan vi videre skal jobbe for å forankre planen i god praksis.

Les mer >>

Velkommen til Levre SFO

I fjor flyttet elever og ansatte inn i en helt ny skole. Se denne filmen som viser hvordan nye Levre Skole har ivaretatt SFO i de nye lokalene.

Les mer >>